Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlásil dne 8. listopadu 2019 volby do školské rady.

Volby se uskuteční 19. 11. 2019 od 16.30 do 19.00 v prostorách ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou (v rámci třídních schůzek).

Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada je devítičlenná. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Volební akt probíhá tajným hlasováním, a to následujícím způsobem:

Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, označí křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a vhodí takto označený hlasovací lístek do hlasovací urny. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Ing. Michal Krtička

Ředitel školy