Přijímací řízení - nejnovější podrobné informace

Oficiální informace o přijímacích zkouškách

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání u osmiletých gymnázií. Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. Pro čtyřleté obory vzdělání je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. Pro osmiletá gymnázia je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, konají tento rozhovor na každé škole zvlášť (výsledek pohovoru se na rozdíl od výsledku jednotné přijímací zkoušky nepřenáší).

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o:

 1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
 2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
 4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,
 5. obsahu přijímací zkoušky,
 6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
 7. formě přijímací zkoušky
 8. seznamu povolených pomůcek pro její konání
 9. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Průběh přijímací zkoušky

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získaly předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří)také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b)správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále). Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.  Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Ředitel může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Ředitel školy má povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně