Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

Kostelní 560, PSČ 542 24

příspěvková organizace, IČO 75017032

tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481 922, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zssvoboda.eu

 

Školní jídelna a výdejna, Svoboda nad Úpou   

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY (ZŠ) A VÝDEJNY (MŠ)

   

Vyplývá ze:  

-          Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)  

-          Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů   

-          Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů  

-          Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů  

-          Vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP  

-          Platných hygienických předpisů aj. předpisů k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin

  

Organizace provozu  

Školní jídelna zajišťuje stravování pro:

-          žáky školy

-          děti mateřské školy

-          zaměstnance školy

-          cizí strávníky

-          mimořádné stravování (akce) dle rozhodnutí ředitele školy

        

Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka, se připravuje a vydává strava za cenu pro cizí strávníky.  

Jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy a dodržování výživových norem dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.  

Jídlo je konzumováno ve školní jídelně, výjimku tvoří cizí strávníci a odnos oběda ve vlastních nádobách (jídlonosičích) za plnou cenu u neodhlášených obědů v době nemoci.

  

Obědy se vydávají:  

-          pro cizí strávníky od 11.00 hod. do 11.30 hod.

-          pro žáky a zaměstnance od 11.30 hod. do 13.50 hod.

-          pro děti mateřské školy od 12.15 do 12.30 hod.  

 

Finanční normativy žáků                      

Věk strávníků

Druh stravy

Finanční normativ

Žáci 7 – 10 let

Oběd

25,-Kč

Žáci 11 – 14 let

Oběd

27,-Kč

Žáci 15 a více let

Oběd

29,-Kč

  

Finanční normativy dětí MŠ                                     

Věk strávníků

Druh stravy

Finanční normativ

Děti do 6 let

Přesnídávka

 9 + 1,-Kč pitný režim

Oběd

19 + 1,-Kč pitný režim

Svačina

 9 + 1,-Kč pitný režim

Děti 7 – 10 let

Přesnídávka

 10 + 1,-Kč pitný režim

Oběd

22 + 1,-Kč pitný režim

Svačina

 10 + 1,-Kč pitný režim

  

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Školní rok je od 1. 9. do 31. 8.

   

Finanční normativy zaměstnanců            

Druh stravy

Finanční normativ

Zaměstnanci

Oběd

29,-Kč (9,-Kč FKSP)

  

Finanční normativy cizích strávníků            

Druh stravy

Finanční normativ

Cizí strávník

Oběd

59,-Kč

    

Jednotlivé kategorie strávníků:

   

Žáci ZŠ a děti MŠ

Žáci mají v rámci školního stravování stanovenou cenu oběda ve výši finančního normativu na nákup potravin podle věkových skupin dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školnímstravování ve znění pozdějších předpisů.

    

Přihlášení žáků a dětí MŠ

-          zákonný zástupce si vyzvedne a vyplní přihlášku ke stravování a následně ji odevzdá v kanceláři ŠJ

-          odevzdáním přihlášky je strávník automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní docházky

-          nutno nahlásit i ukončení docházky, např. při stěhování nebo odchodu na jinou školu

-          přihlášení platí na dny školní docházky a to na dobu od 1. do 9. třídy, u dětí MŠ po celou dobu docházky do MŠ

-          po odevzdání přihlášky obdrží pokyny k přihlášení na internetové stránky www.strava.cz, kde si bude přihlašovat a odhlašovat stravu sám

-          poté si zakoupí strávník bezkontaktní čip v hodnotě 115,-Kč, který používá k prokázání nároku na stravu

-          při ztrátě čipu je strávník povinen vyzvednout si čip nový v kanceláři ŠJ

-          děti MŠ bezkontaktní čip nemají

  

Stravování žáků a dětí MŠ v době nemoci a jiné nepřítomnosti

-          pouze v první den nepřítomnosti žáka, kdy již nebylo možné stravu odhlásit, si může zákonný zástupce strávníka přijít a vyzvednout neodhlášený oběd za cenu ve výši finančního normativu

-          od druhého dne nepřítomnosti strávníka je povinností obědy odhlásit a strávník již nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu – pro jídelnu se stává cizím strávníkem a musí se mu účtovat i plná cena oběda dle Vyhlášky 107/2005 Sb., nejedná se již o školní stravování. Možnost odebírání stravy v ZŠ neplatí pro MŠ za plnou cenu.

  

Odhlášení žáků a dětí v MŠ

-          odhlášení stravy je možné do 6.00 hod. ráno na tel. 605 801 079

-          dále na internetových stránkách www.strava.cz nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

Zaměstnanci

Zaměstnancům je poskytováno závodní stravování podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb. a cena je stanovena v souladu s Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování a Vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP.

Oběd za sníženou cenu může být poskytnut pouze zaměstnancům, kteří během směny odpracují min. 3 hodiny. 

Za dobu nemoci, studijního volna, služební cesty s poskytnutým stravným a dovolené se závodní stravování neposkytuje. Oběd je možný odebrat pouze za plnou cenu.

   

Přihlášení zaměstnanců

-          zaměstnanec si vyzvedne a vyplní přihlášku ke stravování a následně ji odevzdá v kanceláři ŠJ

-          odevzdáním přihlášky je zaměstnanec automaticky přihlášen ke stravování

-          nutno nahlásit i ukončení, např. při stěhování nebo odchodu na jinou školu

-          po odevzdání přihlášky obdrží pokyny k přihlášení na internetové stránky www.strava.cz, kde si bude přihlašovat a odhlašovat stravu sám

-          poté si zakoupí strávník bezkontaktní čip v hodnotě 115,-Kč, který používá k prokázání nároku na stavu

-          při ztrátě čipu je strávník povinen vyzvednout si čip nový v kanceláři ŠJ

   

Odhlášení zaměstnanců

-          odhlášení stravy je možné do 6.00 hod. ráno na tel. 605 801 079

-          dále na internetových stránkách www.strava.cz nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

Cizí strávníci

Cizí strávníci hradí vždy plnou cenu oběda. V případě zvýšení nákladů se zvyšuje kalkulace oběda a lze ji provést kdykoliv během kalendářního roku.

Tato změna se oznamuje strávníkům obvyklým způsobem (vývěskou v jídelně, na webových stránkách školy apod.) s minimálně měsíčním předstihem.

Cizím strávníkům je strava vydávána pouze do jídlonosičů a časově odděleně od strávníků školy, tj. v době od 11.00 hod. do 11.30 hod.

  

Přihlášení cizích strávníků

-          cizí strávník se dostaví do kanceláře ŠJ a zde obdrží pokyny k přihlášení na internetové stránky www.strava.cz, kde si bude přihlašovat a odhlašovat stravu sám

-          poté si zakoupí strávník bezkontaktní čip v hodnotě 115,-Kč, který používá k prokázání nároku na stravu

-          při ztrátě čipu je strávník povinen vyzvednout si čip nový v kanceláři ŠJ

   

Odhlášení cizích strávníků

-          odhlášení stravy je možné do 6.00 hod. ráno na tel. 605 801 079

-          dále na internetových stránkách www.strava.cz nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

Možnost druhého výběru

Od 1.12.2013 je možnost výběru ze dvou druhů jídel. Výběr se provádí na www.strava.cz nebo u vedoucí stravování. Možnost výběru mají všichni strávníci kromě dětí mateřské školy.  

Způsob plateb stravného  

Strava se hradí přes účet a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. Číslo účtu, na který budete peníze za stravu zasílat, je 1304630399, kód banky 0800, variabilní symbol obdržíte spolu s pokyny od vedoucí stravování ve ŠJ.

Při platbě je důležité uvést variabilní symbol!

Stravu můžete hradit zadáním trvalého příkazu ve vaší bance nebo můžete jednorázově zaslat jakoukoliv částku a stav konta sledovat na internetu.

Stravu můžete hradit také v hotovosti v kanceláři ŠJ vždy na následující měsíc.

Jiný způsob úhrady stravného je nutné dohodnout předem s vedoucí stravování.

  

Ostatní společná ustanovení   

Strávníci jsou povinni v jídelně chovat se tiše, nerušit ostatní hlučným a nevhodným chováním a jsou povinni respektovat příkazy pedagogického dohledu, případně obsluhujícího personálu. 

Strávnici jsou povinni mít při odběru stravy bezkontaktní čip.  

Ochranu zdraví a bezpečnost dětí a žáků při stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, na které se obracejte v případě úrazu, nevolnosti.  

Vstup cizích osob do prostoru kuchyně a skladů potravin je přísně zakázán.  

Připomínky ke stravování hlaste vedoucí školní jídelny   

S Vnitřím řádem školní jídelny a výdejny jsou seznámeni všichni strávníci a jejich zástupci na začátku školního roku, při pozdějším individuálním nástupu do školo, při záhájení odebírání stravy jako cizí strávník a vždy při jeho aktualizaci.

Je vyvěšen při vstupu do školní jídelny a zveřejněn na internetových stránkách

školy www.zssvoboda.eu.

Ve Svobodě nad Úpou dne 1.2.2018

Zpracovala: Kateřina Krtičková  

                   vedoucí stravování                                                                    

Vydává: Mgr. Jan Hainiš 

                  ředitel školy

                                                    

 

Zpět...