Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ od 1. 9. 2021

Změny v organizaci provozu a výuky byly přijaty na základě Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021.

 1. Organizace výuky

Od středy 1. 9. 2021 budou všechny třídy 1. i 2. stupně vyučovány prezenčně.

Při vstupu do školní budovy a při pohybu ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit ochranu dýchacích cest (chirurgickou roušku nebo respirátor). Výjimka z nošení ochrany dýchacích cest nastává při frontální výuce ve školních lavicích, při sportu a při konzumaci stravy.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 1. Podmínky osobní přítomnosti dětí a žáků ve škole

Žákovi základní školy se ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. b) podstoupil ve stanovené frekvenci (1x týdně u RT-PCR varianty testu s platností opatření do 10. září 2021) vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního RT-PCR testu, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Uvedené podmínky jsou splněny také v tom případě, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (musí být doloženo).

Splněny jsou také v případě, že má žák negativní výsledek antigenního testu nebo PCR testu od poskytovatele zdravotních služeb a v případě, že má certifikát o provedeném očkování v daných časových lhůtách.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, a zároveň je povinen při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob.

Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Návrat ze zemí s vyšším rizikem nákazy:

 • Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
 1. Způsob testování

Žáci naší školy budou testováni testy RT-PCR testy určenými pro samotestování (formou tzv. plivacích testů).

 1. Frekvence testování

Testování bude u všech žáků prováděno 1x týdně bezprostředně po příchodu do školy. V případě absence v tento den bude provedeno následující den přítomnosti žáka ve škole. Testovacími dny jsou pro žáky 2. – 9. ročníku zvoleny středa 1. 9. 2021 a středa 8. 9. 2021, pro žáky 1. třídy poté čtvrtek 2. 9. 2021 a čtvrtek 9. 9. 2021.

 1. Pozitivní výsledek

V případě pozitivního výsledku bude vystaveno potvrzení o pozitivním výsledku testu. Žák musí školu v doprovodu zákonného zástupce, který je školou kontaktován, neprodleně opustit. Do doby vyzvednutí je izolován v oddělené místnosti.

Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem.

V případě pozitivního výsledku zjištěného testováním mimo školu je povinností zákonného zástupce informovat školu o této skutečnosti.

 1. Školní družina

Školní družina bude fungovat v běžném režimu s rozdělením do dvou oddělení. Určena je především žákům 1. – 3. třídy. Po přihlášení zájemců z těchto tříd budou volná místa ve školní družině nabídnuta rodičům žáků 4. třídy. V případě dotazů kontaktujte vychovatelky ŠD.

 1. oddělení 1. – 2. třída                 Lenka Paříková – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. oddělení            2. – 3. (4.) třída          Dana Šritrová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 1. Ochranné prostředky

Po celou dobu pobytu ve škole a ve školní družině mají žáci povinnost nosit jednorázové roušky/respirátory. Tímto žádáme rodiče, aby žáky vybavili jejich dostatečným počtem i pro případnou výměnu.

 1. Školní stravování

Školní stravování bude probíhat standartním způsobem s větším důrazem na oddělení jednotlivých tříd v době vydávání stravy. Prostor školní jídelny bude rozdělen podle doporučení MŠMT a MZ (rozestupy a počet 6 strávníků u 1 stolu). Tímto žádáme všechny rodiče, aby svým dětem nezapomněli přihlásit stravu. V případě problémů volejte vedoucí školního stravování paní Ptáčkovou na telefonní číslo 605 801 079.

 

 1. Zájmová činnost dětí a žáků

O poskytování zájmového vzdělávání žáků v podobě školních kroužků budete informováni v průběhu měsíce září.

 1. Časy příchodů jednotlivých skupin dětí a žáků 

Děti z předškolního oddělení Medvídků mateřské školy

Děti z předškolního oddělení Medvídků přicházejí se svými rodiči stejně jako v minulém školním roce nejdéle do 7:30 hodin.

Žáci základní školy

Žáci budou po celý týden shodně přicházet do školy v tyto časy:

Třída

Místo srazu

1. třída

ŠD, šatna před ŠD, 7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

2. třída

ŠD, šatna před ŠD, 7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

3. třída

7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

4. třída

7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

5. třída

7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

6. třída

8:00 – 8:10 – sraz na školní zahradě

7. A třída

8:00 – 8:10 – sraz na školní zahradě

8. A třída

8:00 – 8:10 – sraz na školní zahradě

7. B třída

7:50 – 8:00 – sraz na školní zahradě

8. B třída

7:50 – 8:00 – sraz na školní zahradě

9. třída

7:50 – 8:00 – sraz na školní zahradě

Tímto bychom Vás rádi požádali, abyste své děti informovali o tom, co je bude čekat, a seznámili je s časy, které je nezbytné pro správné fungování organizace vyučování dodržovat. Zároveň bychom Vás chtěli poprosit, abyste třídní učitele/vedení školy informovali v případě, že jste se v nedávné době vrátili z rizikových zemí.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ve Svobodě nad Úpou dne 23. srpna 2021

                                                                                            Ing. Michal Krtička – ředitel školy, v. r.

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU