O škole

Název školy Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

REDIZO 600102343                                    ID schránky mu3mh3h

75017032    DIČ CZ75017032

Adresa školy Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24, okres Trutnov

Ředitel Ing. Michal Krtička

Kontakty mobil +420 731 481 922

Telefon/fax 499 871 109

E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www www.zssvoboda.eu

Zřizovatel Město Svoboda nad Úpou

Adresa zřizovatele nám.Svornosti 474, PSČ 542 24 Svoboda nad Úpou PSČ , okres   Trutnov

Charakteristika školy
Historie, úplnost a velikost školy
Základní kámen současné budovy, která prošla řadou rozsáhlých rekonstrukcí, byl položen v roce 1898.
Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 200 dětem v 1.- 9. postupném ročníku. Zajišťuje i školní družinu.
Umístění školy
Škola je umístěna ve středu města.Je spádovou oblastí pro Janské Lázně - II.stupeň.
Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami.Při výuce různých předmětů je využívána učebna se 22 počítači a dataprojektorem, kuchyňka, odborné učebny na přírodopis, chemii, fyziku, zeměpis, angličtinu, němčinu, výtvarnou výchovu, hudební výchovu a tělocvičnu.K dispozici je i keramická pec.
Pro další studium a práci žáků i pedagogů je možné využít školní knihovnu. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové.
V hlavní budově školy jsou děti z I. a II. stupně, 1 třída mateřské školy, vedení školy, pedagogové a vychovatelky ve školní družině. K hlavní budově patří školní hřiště a zahrada využívané na Tv a o rekreačních přestávkách za hezkého počasí.
Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy.
Po technické stránce škola disponuje kvalitně vybavenou počítačovou učebnou využívanou nejen na výuku informatiky, dílnami, kuchyňkou a na výtvarnou výchovu keramickou pecí.Učitelé mají k dispozici informační středisko s kopírkou, počítačovou učebnu /Internet a výukové programy/.
Škola provozuje školní družinu pro žáky I.-V.třídy v hlavní budově ve 2 hernách, děti mohou využít hřiště i zahradu.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, učitelé vč. 1 výchovné poradkyně a 3 vychovatelky školní družiny.Je věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péčí o žáky, a to především na 1. stupni.
Údaje o pracovnících školy
Odborná a pedagogická způsobilost.
Každý rok se pedagogové dále vzdělávají - využívají nabídky programů Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje /např.témata-Tvořivá škola,Práce s mapou, Školení dyslektických asistentů, Malování mandal, Využití plastových lahví v PČ a VV, Může být chemie zajímavá, Vedení třídní schůzky a rozhovoru s rodičem, Uplatňování právních norem ve škole apod./ a rozvíjí dále i své znalosti práce s počítačem /úvodní modul, volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie, tvorba www stránek a publikování na webu, apod./. Cílem je běžná práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky i ve výuce žáků.
Charakteristika žáků
Většina žáků školy je ze Svobody nad Úpou, menší část tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí – Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Mladé Buky a Trutnova.Máme zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení i žáků s jiným zdravotním postižením. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP a dohody s rodiči vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, prostřednictvím webu, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců).
Na II.stupni jsme zavedli možnost zadávat známky na internet www.iskola.cz/zssvoboda/.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 3 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy.
Rada se schází dle potřeby.
Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji/ Výroční zpráva a Vlastní hodnocení školy/. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.
Součástí školy je MŠ se kterou spolupracujeme / např.naši žáci připravili pro děti z mateřské školy kulturní program k Mikuláši, zveme děti na akademii, předškolní děti na návštěvu první třídy, apod./
MŠ pracuje podle ŠVP Tady je Krakonošovo..
Již několik let pořádáme tzv.„Školičku nanečisto“ - od poloviny května docházejí budoucí prvňáčci do školy za svojí paní učitelkou na tzv. seznamování plné hádanek, písniček, pohádek a her. Zároveň poznávají i interiér školy a její zaměstnance.
V oblasti environmentální výchovy spolupracujeme se střediskem Sever v Horním Maršově. Např.Ochrana životního prostředí – Den Země ve spolupráci se střediskem Sever.
O dění ve škole dává škola pravidelně vědět v městských novinách a na webových stránkách školy.
Další služby
Školní družina pracuje od školního roku 2007/2008 podle ŠVP č.j.26/2007/a.
Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků mimo vyučování. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.V rámci možností se děti věnují různým herním činnostem a zábavě.
Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, apod.).
Charakteristika ŠVP
Škola pro každého
Naším základním cílem je rozvíjet u žáků všeobecné znalosti, schopnosti a dovednosti.
Motto
"Čemukoli se učíš, uč se pro sebe" (Petronius)
Zaměření školy
1. Připravujeme děti pro praktický a úspěšný život.
2. Poskytujeme kvalitní základní všeobecné vzdělání a výchovu zaměřené na rozvíjení komunikačních dovedností žáků:
  - v mateřském jazyce,
  - v cizím jazyce,
  - v informačních a komunikačních technologiích,
  - v sociálních vztazích.
3. Vytváříme příznivé školní klima.
4. Pracujeme s kvalitními učebními pomůckami.
5. Věnujeme pozornost nadaným žákům i dětem s poruchami učení a chování.
6. Využíváme možností, které nabízí regionální poloha školy:
  - podporujeme rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
7. Navazujeme mezinárodní přátelství a spolupráci se školami.
8. Nabízíme široký výběr mimoškolních zájmových činností v oblasti jazykové, umělecké, sportovní a naučně-populární.
9. Máme k dispozici školní družinu.
Škola provozuje doplňkovou činnost : IČO 75017032
hostinská činnost
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
ubytovací služby
 Zvonění ve škole :

Na základě Vyhlášky o základním vzdělávání ze dne 18.1.2005 a na základě změny č. 256/2012 měníme zvonění takto:


pondělí, středa, pátek


7,50 h             přípravné zvonění

8,05h              přípravné zvonění

8,10 - 8,55      1.vyučovací hodina

8,55 - 9,05      přestávka

9,05 - 9,50      2.vyučovací hodina

9,50 - 10,05    přestávka

10,05 - 10,50  3.vyučovací hodina

10,50-11,00    přestávka

11,00 - 11,45   4.vyučovací hodina

11,45 - 11,55   přestávka

11,55 - 12,40  5.vyučovací hodina

12,40 - 12,50 přestávka

12,50 - 13,35  6.vyučovací hodina


úterý,čtvrtek


7,50 h přípravné zvonění

8,05 přípravné zvonění

8,10 - 8,55      1.vyučovycí hodina

8,55 - 9,05      přestávka

9,05 - 9,50      2.vyučovací hodina

9,50 - 10,05    přestávka

10,05 - 10,50  3.vyučovací hodina

10,50-11,00    přestávka

11,00 - 11,45   4.vyučovací hodina

11,45 - 11,55   přestávka

11,55 - 12,40  5.vyučovací hodina

12,40 - 13,30 přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

13,30 - 14,15  7.vyučovací hodina

14,15 - 14,20  přestávka

14,20 - 15,05  8.vyučovací hodina


Zdůvodnění: Červeně vyznačené změny se týkají zkrácení přestávky po 2. vyučovací hodině na 15 minut a zkrácení přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 50 minut. Všechna tato opatření jsou v souladu s výše uvedenou vyhláškou. K této úpravě jsme přistoupili z důvodu dojíždění žáků z Janských Lázní, Pece pod Sněžkou a Trutnova, kterým tato úprava umožní včasnější příjezd domů. Při úpravě jsme přihlíželi i k základním fyziologickým potřebám žáků.

           

-odpovědná osoba : Ing. Michal Krtička - ředitel školy
Je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 296 

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY