Školní speciální pedagogická péče

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 • Konzultace pro rodiče předškolních dětí – školní zralost, rozvíjení schopností a dovedností u předškolních dětí, orientační diagnostika školní zralosti.
 • Speciální cvičení - kurz MAXÍK - předškolního vzdělávání.
 • Speciálně pedagogická diagnostika.
 • Konzultace o školní zralosti dětí nastupujících do školy, metodická pomoc s dětmi, u kterých jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby.
 • Realizace speciálních cvičení – FIE – Instrumentální obohacování deficitních kognitivních funkcí R. Feuersteina, neuro-vývojová stimulace.

PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

 • Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – speciálně pedagogická diagnostika, diagnostika čtení, psaní, počítání, zrakového a sluchového vnímání a paměti, prostorové orientace, řeči, pozornosti, Test rizika poruch učení.
 • Individuální a skupinová reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky. Nabídka programů KUPOZ, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi.
 • Péče o žáky integrované, vedení dokumentace, jednorázové konzultace pro žáky.
 • Individuální a skupinová Intervence a speciálně pedagogická péče po vyučování dle rozvrhu, doporučení další odborné péče, styly učení, nácvik práce s  kompenzačními pomůckami.
 • Pedagogická intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Realizace speciálních cvičení – FIE – Instrumentální obohacování deficitních kognitivních funkcí R. Feuersteina, neuro-vývojová stimulace.
 • Dynamická diagnostika LPAD.

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

 • Jednorázové konzultace – krizová intervence.
 • Individuální a skupinová Intervence a speciálně pedagogická péče po vyučování dle rozvrhu, doporučení další odborné péče, styly učení, nácvik práce s  kompenzačními pomůckami.
 • Realizace speciálních cvičení – FIE – Instrumentální obohacování deficitních kognitivních funkcí R. Feuersteina, neuro-vývojová stimulace.
 • Dynamická diagnostika LPAD.

KONZULTACE PRO UČITELE

 • Pomoc při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Doporučení speciálních a kompenzační pomůcek, didaktických materiálů, úpravě školního prostředí.
 • Pomoc při integraci žáků s podpůrnými opatřeními.
 • Konzultace a pomoc při přípravě a vytvoření IVP, PLPP, PO 1.st.
 • Vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poradenství pro oblast užívání kompenzačních a jiných pomůcek.
 • Návštěvy v hodinách na žádost učitelů.

KONZULTACE PRO ASISTENTY  PEDAGOGA

 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga.

KONZULTACE S VEDENÍM ŠKOLY, VÝCHOVNÝM PORADCEM A METODIKEM PREVENCE

 • Problematika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poradenství pro žáky s různými problémy.

KONZULTACE PRO RODIČE

 • Poradenství rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Doporučení další odborné péče.
 • Průběžná komunikace s rodiči o reedukační, speciálně vzdělávací práci a pedagogické intervenci s jejich dítětem.
 • Konzultace pro rodiče předškolních dětí – školní zralost.

SPOLUPRÁCE S PPP Trutnov, SPC Trutnov A DALŠÍMI PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI