Informace pro rodiče žáků 9. třídy

            Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2021. Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ, doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých oborů a o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Školní přijímací zkoušky se budou konat od 22. dubna do 30. dubna 2021.

            Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2020. Talentové zkoušky probíhají v lednu 2021 a případné nepřijetí umožňuje žákovi podat si přihlášky v řádném březnovém termínu bez omezení.

            Každoročně probíhá v UFFO Trutnov prezentace středních škol a zaměstnavatelů z našeho regionu. V letošním roce se budou školy představovat 9. října od 9 do 18 hodin a 10. října od 8 do 12 hodin. Zástupci učitelů a studentů jednotlivých středních škol informují o studijních oborech, vybavení školy i uplatnění v praxi, proto návštěvu doporučujeme žákům 9. třídy a jejich rodičům.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Jednotná přijímací zkouška 2021

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Termín a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

12. dubna 2021

13. dubna 2021

12. května 2021

13. května 2021

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

14. dubna 2021

15. dubna 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

DIDAKTICKÝ TEST

VYMEZENÝ ČAS

Český jazyk a literatura

60 minut

Matematika

70 minut

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení - nejnovější podrobné informace

Oficiální informace o přijímacích zkouškách

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání u osmiletých gymnázií. Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. Pro čtyřleté obory vzdělání je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. Pro osmiletá gymnázia je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, konají tento rozhovor na každé škole zvlášť (výsledek pohovoru se na rozdíl od výsledku jednotné přijímací zkoušky nepřenáší).

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o:

 1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
 2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
 4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,
 5. obsahu přijímací zkoušky,
 6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
 7. formě přijímací zkoušky
 8. seznamu povolených pomůcek pro její konání
 9. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Průběh přijímací zkoušky

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získaly předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří)také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b)správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále). Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.  Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Ředitel může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Ředitel školy má povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení - nové informace

Vážení rodiče,

Krajský úřad v Hradci Králové vydal toto upozornění:

Vzhledem k tomu, že střední školy v Královéhradeckém kraji budou zveřejňovat výsledky přijímacího řízení do oborů, v nichž se nekoná přijímací zkouška, již 22. 4., upozorňujeme Vás na následující skutečnosti:

1)      Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 8 kalendářních + 5 pracovních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky!

2)      Pokud má uchazeč podanou přihlášku jak do oboru, kde se koná (jednotná případně školní) přijímací zkouška, tak do oboru, kde se přijímací zkouška nekoná, v případě přijetí do oboru bez přijímací zkoušky, odevzdá zápisový lístek až poté, co bude znát výsledky přijímacího řízení i u oboru s přijímací zkouškou. Pokud by zápisový lístek odevzdal dříve a následně byl přijat do oboru s přijímací zkouškou, už by nemohl vzít zápisový lístek zpět.

Pro žáky, kteří jednotnou přijímací zkoušku vůbec nevykonávají ani v jednom z přihlášených oborů platí termín 10 dnů poté, co střední škola vyvěsí seznam přijatých uchazečů, což může být ode dneška kdykoliv během týdne. Prosím sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste si podali přihlášky.

                                                                                            Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení

       Blíží se termín, kdy podle vyhlášky o přijímacím řízení mají střední školy uzavírat rozhodnutí o přijetí k dalšímu studiu. Vzhledem k mimořádným opatřením v naší zemi bude letos vše probíhat v pozměněné formě. Zda a jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o maturitní obory, není dosud definitivně rozhodnuto, ale zdá se prozatím pravděpodobné, že budou odloženy na červen.

      Jinak to bude u oborů bez maturity. Tam se dá předpokládat, že rozhodnutí o přijetí žáků budou vydána během dvou příštích týdnů. Sledujte proto pravidelně stránky škol, kam jste podali přihlášky, abyste včas zjistili, zda jste přijati. Seznamy přijatých žáků jsou na stránkách škol vyvěšeny s evidenčním(registračním) číslem, které každému měly střední školy zaslat do konce března společně s informací o způsobu přijímacího řízení.

       V případě přijetí má žák povinnost potvrdit svůj nástup na danou střední školu odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů ode dne přijetí. Tento termín je závazný, prosím, nezmeškejte ho!

      Odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 dnů získání tohoto rozhodnutí.

      V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím školního e-mailu.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací zkoušky

Podle poslední informace ministra školství pana Plagy se letos budou konat jednotné přijímací zkoušky na SŠ jen v jednom termínu asi 14 dní po otevření škol. K potvrzení zájmu žáků na dané střední škole je třeba zápisový lístek, který žáci mají připravený ve škole a bude jim vydán ihned po návratu do školy. V případě potřeby se na mě obraťte prostřednictvím mého e-mailu na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení – co dělat po podání přihlášky

Zákonní zástupci všech žáků, kteří si podali přihlášky k dalšímu studiu, dostanou od SŠ informaci o průběhu přijímacího řízení, pozvánku ke zkouškám a evidenční (registrační) číslo do konce března. Každá komunikace mezi SŠ a žákem bude probíhat s tímto číslem.

Informace o přijetí vyvěsí škola na svých stránkách do dvou dnů po získání výsledků z Centra, nejpozději ale zveřejní seznam přijatých 30. 4. 2020. Přijaté žáky nekontaktuje. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá SŠ zákonnému zástupci, který se může do 3 dnů proti rozhodnutí odvolat. Forma odvolacího dopisu není stanovena, lze najít určité návrhy na internetu nebo ve škole.

Přijatý žák dává najevo úmysl studovat obor odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od přijetí řediteli SŠ. Zápisový lístek všichni žáci 9. třídy i žáci 5. třídy, kteří si podali přihlášku na gymnázium, dostanou do konce března. Smí jej použít jen jednou, nelze jej vzít zpět. Proto si musí jeho odevzdání dobře promyslet včas. Výjimku tvoří případy přijetí po odvolání.

Nebude-li žák přijat v prvním kole, může podat neomezené množství přihlášek do oborů, které se v prvním kole nenaplnily, a ředitel příslušné SŠ vyhlásil další kolo. Seznam takových volných míst bude vyvěšen na stránkách krajského úřadu a má k němu přístup i výchovný poradce školy.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Studijní obory a seznam středních škol

Pro usnadnění orientace ve studijních oborech vydal Krajský úřad v Hradci Králové „Oborovník“, který najdete na stránkách https://www.sipkhk.cz. Oborovník je volně přístupný, lze si jej stáhnout. Řadí obory podle odvětví a na konci má seznam adres středních škol.

                                                                                              Mgr. Irena Nešněrová - výchovný poradce

Přihlášky na střední školy

Žáci 9. třídy si mohou podat 2 přihlášky. Výchovné poradkyni přinesou adresu školy, kód a název vybraného studijního oboru. Přihlášky na střední školy tiskne škola i s potvrzením prospěchu. Nutnost povinné lékařské prohlídky vypisuje střední škola na svých stránkách. Zákonný zástupce doručí přihlášky na střední školy do 1. března 2020. Konzultační hodiny k volbě povolání budou 4. a 17. února 2020 v době od 14 do 16 hodin. V případě potřeby je možno domluvit si jiný termín.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení na SŠ v kostce

Všechny informace o přijímacím řízení v roce 2019/2020 celkem srozumitelně a přehledně uspořádané najdou rodiče i žáci na těchto stránkách ministerstva školství http://www.msmt.cz/file/51624/ .

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU