Přijímací řízení – co dělat po zkouškách

Zákonní zástupci všech žáků, kteří si podali přihlášky k dalšímu studiu, obdrželi od SŠ informaci o průběhu přijímacího řízení, pozvánku ke zkouškám a evidenční (registrační) číslo na konci března. Každá komunikace mezi SŠ a žákem bude probíhat s tímto číslem.

Informace o přijetí vyvěsí škola na svých stránkách do dvou dnů po získání výsledků z Centra, nejpozději ale zveřejní seznam přijatých 30. 4. 2022. Přijaté žáky nekontaktuje. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá SŠ zákonnému zástupci, který se může do 3 dnů proti rozhodnutí odvolat. Forma odvolacího dopisu není stanovena, lze najít určité návrhy na internetu nebo ve škole.

Přijatý žák dává najevo úmysl studovat obor odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů řediteli SŠ. Zápisový lístek všichni žáci 9. třídy i žáci 5. třídy, kteří si podali přihlášku na gymnázium, již dostali. Smí jej použít jen jednou, nelze jej vzít zpět. Proto si musí jeho odevzdání dobře promyslet včas. Výjimku tvoří případy přijetí po odvolání. Pokud žák zápisový lístek neodevzdá včas, bude jeho místo obsazeno jiným uchazečem.

Nebude-li žák přijat v prvním kole, může podat neomezené množství přihlášek do oborů, které se v prvním kole nenaplnily a u kterých ředitel příslušné SŠ vyhlásil další kolo. Seznam takových volných míst bude vyvěšen na stránkách krajského úřadu a má k němu přístup i výchovný poradce školy.

                                                                                                                        Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přihlášky na SŠ pro rok 2022/2023

            Přihlášky ke studiu na SŠ posílá zákonný zástupce žáka do 1. 3. 2022. Každý žák si může podat 2 přihlášky. Vyplnění a tisk přihlášek zajistí základní škola, děti pouze nahlásí adresu zvolené střední školy a studijní obor včetně kódu. Vzhledem k termínu jarních prázdnin musí tyto údaje žáci dodat nejpozději 22. 2. 2022, počítáme se 2-3 dny na administrativní práce. Některé studijní obory vyžadují potvrzení od lékaře, proto je nutné zohlednit ještě i toto zdržení. Termín podání přihlášek je závazný a nedá se posouvat.

            Informace o všech školách lze najít na stránkách www.infoabsolvent.cz, případně na webových stránkách zvolené školy.

            V případě jakékoliv nejasnosti se můžete poradit přes můj školní e-mail nebo během konzultačních hodin k volbě povolání 8. 2. a 15. 2. od 15:10 do 16:00 hodin ve škole (v případě nepříznivé epidemické situace proběhnou on-line v Teamsech).

            Přeji hodně štěstí při výběru.

                                                                                              Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení 2021/2022

            Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školy do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2022.

Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ, doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých oborů a o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Povinné jednotné přijímací zkoušky do oborů ukončených maturitou se budou konat 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022. Školní přijímací zkoušky (pokud je škola vyhlásí) proběhnou od 22. dubna do 30. dubna 2022.

            Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu. Talentové zkoušky probíhají v lednu. Tyto obory najdete též na www.infoabsolvent.cz pod kapitolou Umění a užité umění. Jejich kódové označení začíná dvojčíslím 82. Přijetí nebo nepřijetí žáka na obor s talentovou zkouškou nijak neomezuje možnost podat si přihlášky v řádném termínu v únoru na další 2 školy.

            Podrobnější informace mohou rodiče získat při třídních schůzkách v listopadu 2021.

                                                                                              Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení – co dělat po zkouškách

Zákonní zástupci všech žáků, kteří si podali přihlášky k dalšímu studiu, dostali od SŠ informaci o průběhu přijímacího řízení, pozvánku ke zkouškám a evidenční (registrační) číslo. Každá komunikace mezi SŠ a žákem bude probíhat s tímto číslem.

Informace o přijetí vyvěsí škola na svých stránkách do dvou dnů od získání výsledků z Centra, nejpozději ale zveřejní seznam přijatých 19. - 21. 5. 2021. Přijaté žáky nekontaktuje. Je proto nutné sledovat webové stránky SŠ. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá SŠ zákonnému zástupci, který se může do 3 dnů proti rozhodnutí odvolat. Forma odvolacího dopisu není stanovena, lze najít určité návrhy na internetu nebo ve škole.

Přijatý žák dává najevo úmysl studovat obor odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů řediteli SŠ. Zápisový lístek všichni žáci 9. třídy i žáci 5. třídy, kteří si podali přihlášku na gymnázium, již dostali. Smí jej použít jen jednou, nelze jej vzít zpět. Proto si musí jeho odevzdání včas dobře promyslet. Výjimku tvoří případy přijetí po odvolání.

Na zápisovém lístku vyplní 5 řádků v prvním rámečku, ostatní se nevyplňuje. 

Nebude-li žák přijat v prvním kole, může podat neomezené množství přihlášek do oborů, které se v prvním kole nenaplnily, a ředitel příslušné SŠ vyhlásil další kolo. Seznam takových volných míst bude vyvěšen na stránkách krajského úřadu a má k němu přístup i výchovný poradce školy.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Odložení jednotných přijímacích zkoušek

Podle posledních informací, které uveřejnila ČT, nařídil ministr školství odklad jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Nově by měly testy pro 9. ročník probíhat 3. a 4. května 2021, zkoušky na víceletá gymnázia pro 5. ročník mají být 5. a 6. května 2021. Ostatní pravidla přijímacího řízení se nemění.

                                                                                                                             Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení 2020-2021

Každý žák 9. třídy si může podat 2 přihlášky k dalšímu vzdělávání. Podle návrhů žáka škola přihlášky vytiskne, zákonný zástupce zajistí potvrzení lékaře (pokud je SŠ vyžaduje) a odešle nejpozději do 1. 3. 2021. Jarní prázdniny letos začínají 15. 2. a pro administraci ve škole potřebujeme 2-3 dny. Je proto nutné dodat plnou adresu škol, kód a název zvolených studijních oborů nejpozději do 11. 2. 2021. Seznam škol a oborů v našem kraji dostali žáci v brožuře Atlas školství. Celorepublikový seznam lze najít na stránkách http://www.infoabsolvent.cz/ . V případě potřeby můžete navštívit školu (bude-li vládou otevřena) v konzultačních hodinách k volbě povolání 27. 1. 2021 nebo 3. 2. 2021 od 14 do 16 hodin, při uzavření škol využijeme ve stejných termínech on-line formu prostřednictvím Microsoft Teams.

Sledujte pozorně kritéria hodnocení k přijímacímu řízení, která ředitelé SŠ vyvěsí na stránkách svých škol nejpozději do 31. 1. 2021. Jednotné přijímací zkoušky 15. 4. 2021 zatím nebyly oficiálně zrušeny, ministerstvo ale již vydalo nařízení o nepoužitelnosti vysvědčení z června 2020 a stejný osud pravděpodobně potká i aktuální vysvědčení, proto bude situace kolem přijímacího řízení letos mimořádně náročná.

Stejně to platí i pro žáky 5. třídy, kteří chtějí studovat osmileté gymnázium.

Přeji všem šťastnou ruku při volbě budoucího povolání.

                                                                                              Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přihláška na SŠ - studijní obory s talentovou zkouškou

Vážení rodiče,

blíží se termín podání přihlášek ke studiu oborů s uměleckým zaměřením. Jedná se o obory taneční, hudební, herecké nebo výtvarné. Přehled těchto oborů najdete na stránkách www.infoabsolvent.cz. V kapitole "Kam na školu" zvolíte "výběr podle oboru" v něm "Středoškolské vzdělání s maturitou". Po zatržení sekce "M" se objeví obory podle čísel-kódů. Talentové zkoušky se dělají u oborů s předčíslím 82, které jsou až poslední na této stránce. Zvažte vhodné možnosti, a pokud si vyberete, můžete se podrobně informovat na stránkách zvolené školy o požadavcích k přijímacímu řízení. Rozhodnete-li se přihlášky podat, je třeba vypsat plnou adresu školy, číslo oboru a přesný název na lísteček, který mi Vaše dítě předá nejdéle do 13. 11. 2020, abych mohla zajistit vytištění a potvrzení přihlášky v naší škole. Počítejte s jistou prodlevou nutnou na zařízení tisku a potvrzení. V případě, že bude pokračovat distanční výuka, je možné zaslat adresu a obor elektronicky, musíme se však následně domluvit na předání hotových přihlášek. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se na mne prostřednictvím školního e-mailu nebo Bakalářů.        

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

            Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do 1. března 2021. Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ, doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých oborů a o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Školní přijímací zkoušky se budou konat od 22. dubna do 30. dubna 2021.

            Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2020. Talentové zkoušky probíhají v lednu 2021 a případné nepřijetí umožňuje žákovi podat si přihlášky v řádném březnovém termínu bez omezení.

            Každoročně probíhá v UFFO Trutnov prezentace středních škol a zaměstnavatelů z našeho regionu. V letošním roce se budou školy představovat 9. října od 9 do 18 hodin a 10. října od 8 do 12 hodin. Zástupci učitelů a studentů jednotlivých středních škol informují o studijních oborech, vybavení školy i uplatnění v praxi, proto návštěvu doporučujeme žákům 9. třídy a jejich rodičům.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Jednotná přijímací zkouška 2021

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

Termín a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

12. dubna 2021

13. dubna 2021

12. května 2021

13. května 2021

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

14. dubna 2021

15. dubna 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

DIDAKTICKÝ TEST

VYMEZENÝ ČAS

Český jazyk a literatura

60 minut

Matematika

70 minut

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Přijímací řízení - nejnovější podrobné informace

Oficiální informace o přijímacích zkouškách

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání u osmiletých gymnázií. Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí. Pro čtyřleté obory vzdělání je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. Pro osmiletá gymnázia je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií. Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, konají tento rozhovor na každé škole zvlášť (výsledek pohovoru se na rozdíl od výsledku jednotné přijímací zkoušky nepřenáší).

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o:

 1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
 2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
 3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
 4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu, kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné přijímací zkoušky,
 5. obsahu přijímací zkoušky,
 6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
 7. formě přijímací zkoušky
 8. seznamu povolených pomůcek pro její konání
 9. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Průběh přijímací zkoušky

Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do 17. června pro obory vzdělání osmiletých gymnázií musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získaly předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.

Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří)také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b)správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále). Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

 1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
 2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

 • existuje volné místo
 • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.  Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Ředitel může vyhlásit další kolo přijímacího řízení. Ředitel školy má povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

ŠABLONY III - ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ SVOBODA NAD ÚPOU

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

INOVACE IT UČEBNY