Logopedická prevence

„Logopedie v nejširším slova smyslu znamená výchovu řeči. Veškerá výchova má nejtrvalejší výsledky, začíná-li se od nejútlejšího věku dítěte. V té době lze výhodně navozovat, právě pro značnou tvárlivost nervově duševních funkcí, ve vyvíjející se řeči správné mluvní vzorce mateřštiny. Kromě toho je možné právě v útlém věku předcházet poruchám řeči a případné vady řeči výchovou ovlivňovat, ba i překonávat. Proto se těžiště logopedické péče přenáší do předškolního věku, do rodiny a mateřské školy. V ní se péče o řeč stává nedílnou součástí předškolní výchovy, zabezpečující všestranný harmonický rozvoj dítěte.“  Sovák, M. Logopedie předškolního věku. Praha, SPN, 1984, s.5

 

Logopedická péče ve 3. třídě MŠ – předškolní třída - ve školním roce 2022 – 2023: 

Předškolní věk je základní etapou v logopedické péči. Dětská nervová činnost je v tomto věku ještě značně labilní, neustálená a dětský nervový systém velmi plastický. Děti si snadno osvojují návyky správné, ale i nesprávné.

V předškolním věku dochází ke zkvalitňování řečových projevů, rozšiřování slovní kapacity i k osvojování gramatických pravidel. Projevuje se také výrazněji kognitivní složka řeči, související s nárůstem poznatků a zkušeností dítěte. Dítě už dokáže řečí vyjadřovat své pocity, prožitky a potřeby a řeč uplatňuje i svou funkci regulační. Mluveným slovem lze ovlivňovat bezprostřední chování dítěte, a dokonce může být instrukce občas dítětem i následně opakována a posléze zvnitřněna v tzv. vnitřní řeč. Komplexní logopedická péče obnáší i péči o obsahovou stránku řeči – rozvoj slovní zásoby, větné stavby, vyjadřování a další prvky jako logické myšlení, rytmizace, vizuomotorická koordinace apod. Teprve po kontrole výše uvedených složek začíná logoped s úpravou artikulace. Nelze začít s nácvikem artikulace jednotlivých hlásek, pokud dítě není dostatečně připravené.

Během října proběhlo logopedické vyšetření všech dětí, vyšetření provedla Mgr. Lenka Ficová. Na základě vyšetření bylo třídním učitelkám doporučeno cvičení na posilování kořene jazyka. Toto posilování probíhá třemi jednoduchými cviky a cvičení v MŠ probíhá minimálně jednou denně. Dětem bylo doporučeno cvičit i doma s rodiči.

Další vyšetření je naplánováno na začátek roku 2023, kdy by měly být již vidět změny v posílení kořene jazyka. Po tomto kontrolním vyšetření bude následovat individuální péče ve spolupráci logoped - rodič - MŠ. Děti s rodiči budou dojíždět do Horního Maršova a paní učitelka bude s logopedkou i s rodiči konzultovat další postupy.

Od podzimu také probíhá cvičení podle metodiky D. B. Elkonina - Rozvoj sluchového vnímání (fonematického/fonologického uvědomování), rozvoj jazykových schopností. Toto cvičení probíhá 1x týdně pod vedením speciální pedagožky Mgr. Grundmannové. V dalších dnech děti s třídními učitelkami procvičují jednotlivá cvičení.

 

Logopedická prevence v 1. a 2. třídě MŠ: 

V první fázi probíhá formou depistáže dle věku dětí, zpravidla u dětí 4-5ti letých. Depistáž je prováděna individuálně formou zkoušky jednotlivých hlásek a volného rozhovoru s dítětem (např. „S čím si rád/a hraješ?“ či při prohlížení dětské knížky). U každého dítěte je veden záznam o zvládnutí jednotlivých hlásek a případně doplňující poznámky.

Zhodnocením jsou vytipovány děti, které jsou vhodné svými komunikačními obtížemi na zařazení do skupinové logopedické prevence v rámci MŠ. U závažnějších vad komunikačních schopností je doporučeno rodičům vyhledat klinického logopeda a do preventivního programu MŠ být zařazen pouze jako doplňková činnost vedle té odborné.

Rodičům dětí, u kterých byly zjištěny vady řeči, je předán průvodní dopis, ve kterém jsou popsány základní informace a nabídnuta Logopedická intervence v rámci MŠ. Rodiče na základě tohoto dopisu dávají souhlas se zařazením dítěte do Logopedické péče pod vedením logopedické asistentky Mgr. Terezy Šaradínové.

Samotná logopedická prevence probíhá dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) pouze v liché týdny, a to v odpoledních hodinách.


Koncepce logopedické prevence/intervence:

Motivace říkadlem, maňáskem, obrázkem, hádankou či písničkou;

Smyslové cvičení – zaměřeno na sluchové hry, kdy procvičujeme naslouchání, rozlišení figury a pozadí, sluchovou diferenciaci, sluchovou analýzu a syntézu, sluchovou paměť a vnímání rytmu;

Dechové cvičení – nácvik správného dýchání, usměrňování výdechového proudu a ovládání dechového svalstva;

Oromotorické cviky – zaměřeny dle potřeby na posilování hrotu a kořene jazyka, zapojování rtů, tváří a hybnost spodní čelisti;

Průpravné cviky k artikulaci – jednotlivá artikulační cvičení za podpory obrázků, nápodoby a logopedického zrcadla zaměřena na danou hlásku či skupinu hlásek;

Grafomotorická cvičení;

Rytmické hry – s doprovodem básní, říkanek, písní, doprovodných nástrojů (dřívka, bubínky, činely, rumba koule apod.), vytleskávání či Boomwhackers (perkusní nástroj);

Pracovní listy – jako doplněk (př. Na zrakovou diferenciaci, zrakové rozlišování figur a pozadí, procvičování prostorové orientace ad.);

Pohybové chvilky – zařazovány v průběhu lekce.

Vždy v úterý je lekce vedena jako úvodní se zaměřením na nácvik nového dechového cvičení, sluchové hry ad. Ve čtvrtek je lekce tzv. opakovací, kdy děti v závěru dostanou kopii cvičení, která jsme prováděli, a k tomu doplňkový pracovní list (omalovánku, labyrint, doplňovačku apod.). Ve stejný den je poté prováděna individuální konzultace s rodiči při předávání dětí a materiálů k domácímu cvičení. Stejná kopie je předána také třídním učitelkám dětí.

Za nedílnou součást logopedické prevence v MŠ je považována právě spolupráce s rodinou, která je brána jako rovnocenný partner při rozvoji komunikačních schopností dětí.

Rodičům bude nabídnuta 1x za školní rok ukázková lekce (pravděpodobně únor/březen před zápisem do ZŠ) a konzultační hodiny dle zájmu či potřeby logopedické asistentky.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu