Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2024/2025.

O škole

Budova základní školy je umístěna ve středu města. Základní kámen současné budovy základní školy, která do dnešního dne prošla řadou rekonstrukcí, byl položen v roce 1898.

Naše základní škola je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělávání více než 240 žákům. Kromě toho zde fungují také 2 oddělení školní družiny, která jsou určena pro žáky z 1. – 4. třídy. Kapacita obou oddělení je celkem 60 žáků. Díky neustále vzrůstajícímu počtu žáků zejména na 2. stupni základní školy došlo k vytvoření dvojice paralelních tříd. Celkem tedy naše žáky dělíme do 11 tříd. Ve 3. poschodí je umístěna třída předškoláků, kteří se zde poblíž svých budoucích spolužáků a školních lavic lépe aklimatizují na přechod z mateřské do základní školy. K tomu jim pomáhá i každoroční program tzv. Školičky nanečisto, který se jim přechod do základní školy snaží ulehčit ještě více.

Základní škola ve Svobodě nad Úpou je spádovou školou pro žáky ze Základní školy v Janských Lázních, kteří sem plynule přecházejí na 2. stupeň do 6. třídy. Stejný krok činí velká část žáků ze Základní školy v Peci pod Sněžkou, což jsou hlavní důvody pro stále se zvyšující počet žáků 2. stupně na naší škole. Naši učitelé mají zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a odlišnými vzdělávacími potřebami.

Škola svým žákům nabízí podnětné prostředí, ve kterém jsou využívány moderní učební a didaktické pomůcky, a to v odborných učebnách přírodopisu a chemie, fyziky, zeměpisu, angličtiny, výtvarné výchovy, jež jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory nebo dotykovými televizemi. Nejnovějšími učebními prostorami školy jsou nyní učebny informatiky a hudební výchovy, které prošly kompletní rekonstrukcí a novým moderním převybavením. Modernizací prošly i prostory cvičné školní kuchyňky nebo školní knihovny, která nyní v novém prostředí a s novým nábytkovým vybavením efektivněji slouží všem žákům i jejich učitelům. V 1. poschodí se nachází učebna dílen, ve které probíhá výuka keramiky. Součástí učebny je také hrnčířský kruh a keramická pec.

V těsné blízkosti hlavní budovy je umístěno školní hřiště s plastovým povrchem, školní zahrada se ,,zelenou“ učebnou a školní kuchyně s jídelnou sloužící žákům i pracovníkům školy.

Pedagogický sbor základní školy je tvořen ředitelem školy, jeho zástupcem, širokým pedagogickým sborem, 2 vychovateli školní družiny a řadou asistentů pedagoga. Ve škole jsou vykonávány specializované činnosti speciálního pedagoga, výchovného poradce, koordinátora školního vzdělávacího programu a metodika prevence sociálně patologických jevů. Věkové složení pedagogického sboru školy čítá mladé učitele i zkušené pedagogy. K získávání nových informací a nových zkušeností využívá pedagogický sbor základní školy bohatý program DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).

O dění ve škole veřejnost informujeme pomocí webových stránek školy, v pravidelném vydání měsíčníku Svoboda Forum a přes systém Bakaláři.

Naším cílem je podnětná spolupráce mezi prostředím školy a prostředím domova, která vede ke spokojenosti dítěte a jeho dalšímu efektivnímu postupu za vzděláním.

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu