Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám krásné letní prázdniny a těšíme se na vás v novém školním roce 2024/2025.

Školní družina

Charakteristika školní družiny

Cílem naší školní družiny je realizace výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti před školním vyučováním a po skončení školního vyučování před odchodem domů nebo odchodem na jinou zájmovou aktivitu. Vykonávané činnosti vycházejí z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové a probíhají formou pravidelných, příležitostných i spontánních aktivit.

Cílem naší práce je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikačních dovedností, zvyšování sociálních kompetencí, schopnosti dětí najít své místo ve skupině a ve společnosti, formování životních postojů a výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování. Snažíme se našim žákům poskytovat co nejvíce vědomostí a dovedností a tyto dovednosti rozvíjet, prohlubovat a upevňovat zábavnou formou - soutěžemi, hádankami, kvízy, besedami, didaktickými hrami atd. Učíme děti dobře spolu vycházet, komunikovat, osvojovat si hygienické návyky a správně dodržovat bezpečnostní opatření při různých činnostech.

Během vykonávaných činností se snažíme o:

  • vedení dětí k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů;
  • rozvoj osobnosti člověka;
  • získání všeobecného vzdělání a přehledu;
  • pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod, úmluvy o právech dítěte a zásady, že každý má svá práva, ale i povinnosti;
  • utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské skupině;
  • pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů;
  • poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic;
  • získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a ochraně zdraví;
  • podněcování k poznání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňování jich spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Žáci, kteří navštěvují naši školní družinu, jsou rozděleni do 2 oddělení. Jejich celková kapacita je 60 žáků. Počty přítomných žáků se během dne mění v návaznosti na to, jak žáci odcházejí do zájmových kroužků nebo domů. Z tohoto důvodu dochází v době ranní družiny a v závěru doby odpolední družiny ke spojování obou oddělení školní družiny.

Školní družina pracuje na základě Školního vzdělávacího programu pro školní družinu s názvem Čtyři roční období, který obsahuje řadu tematických okruhů procházejících napříč průřezovými tématy.

V průběhu celého školního roku společně čteme, vyprávíme si o dětských knihách a časopisech, kreslíme si, vyrábíme drobné dárky a přáníčka k různým příležitostem, zkoušíme práci s mnoha materiály a výtvarnými technikami. Kromě toho uskutečňujeme několik pravidelných akcí pro děti, např. besídku k Mikuláši, vánoční besídku s nadílkou, sportovní soutěže družstev, výtvarné soutěže nebo oslavu Dne dětí. Abychom vybili nahromaděnou energii, sportujeme venku i ve školní tělocvičně, vždy ve středu pravidelně chodíme na vycházky a poznáváme bezprostřední okolí a okolní přírodu. Podílíme se také na výzdobě školních budov, školní zahrady nebo i městského vánočního stromu. Větší děti vyrábějí čarodějnici na městskou oslavu filipojakubské noci. Za peníze vybrané v rámci poplatků dětí za pobyt ve školní družině nakupujeme výtvarné potřeby, hračky a drobné odměny pro děti. Celý školní rok se snažíme o spolupráci s učiteli i s rodiči.

 

Aktuality ve školní družině

ZŠ Svoboda nad Úpou
Kostelní 560
542 24 Svoboda nad Úpou

Sledujte nás

Menu